O FESTIWALU

Kuratorem obszaru sztuk wizualnych jest Teresa Latuszewska-Syrda, prezes Fundacji Urban Forms i autorka koncepcji stworzenia w Łodzi galerii wielkoformatowych obrazów – murali. Od 2010 roku z powodzeniem realizuje tę koncepcję tworząc Galerię Urban Forms, która stała się rozpoznawalną na całym świecie ekspozycją sztuki w przestrzeni publicznej i wizytówką miasta.

Motywem przewodnim Festiwalu Łódź 4 Kultur 2017 jest ALFABET, czyli  element wspólny dla naszej cywilizacji, a jednocześnie różny dla każdej z kultur. Sztuka także posiada swój alfabet, a artyści używając alfabetu, tworzą własne znaki lub nadają im nowy wyraz. W Roku Awangardy, odwołując się do ALFABETU STRZEMIŃSKIEGO, chcemy zwrócić uwagę na uniwersalność, jak również graniczącą z możliwością odczytania jednostkową wypowiedź artysty. Ponadto, alfabet to porządkowanie, wyrażanie myśli, a także początek i baza (edukacja), co odnosi się do Festiwalu w nowej formule: nowego – oczekującego na poznanie.

ALFABET to czytanie, a czytanie wymaga specyficznej uwagi. Ale w przestrzeni publicznej czytanie wymaga czegoś więcej – adorowania miejsca, przebywania w nim aż do zrozumienia sensu wypowiedzi. Połączenie muralu z napisem jest więc okazją do stworzenia sytuacji, w której w której twórca poczuje się bardziej odpowiedzialny, a odbiorca bardziej potrzebny. Wytworzy się dodatkowa przestrzeń komunikacji, zamiast jeszcze jednego zdarzenia estetyzującego. Natomiast różne języki – to nawiązanie do „pomieszania języków” z Księgi Rodzaju. Współobecność różnych języków wyraża zarówno niepokój przed nieznanym, jak i obietnicę czegoś nowego.

Przykładem multikulturowego dialogu jest też sztuka kobiet, które poprzez twórczą aktywność upominają się stale o uwagę dla siebie. Stąd też działania artystyczne, prezentujące sztukę kobiet pełnią funkcję trojako dopełniającą dialog kultur: a) jako dialog płci; b) jako dialog tego, co lansowane i deprecjonowane; c) jako dialog tego, co widoczne i ukryte.

Działania z kręgu sztuk wizualnych, pozostawiające trwały i rozpoznawalny ślad w przestrzeni publicznej, wyrażają wartości związane z konceptem wielokulturowej Łodzi. Koncept ów można rozumieć co najmniej dwojako. W odniesieniu do przeszłości odzwierciedla on mit założycielski i nawiązuje do fundamentów lokalnej tożsamości współtworzonej przez 4 grupy etniczne, 4 języki, 4 kultury. W odniesieniu do współczesności natomiast -  wyraża i afirmuje ideę tolerancji, poszukiwania porozumienia ponad różnicami oraz twórczego dialogu międzykulturowego. Przejście od tego, co szczegółowe i lokalne, do tego, co ogólne i uniwersalne zostanie uwzględnione zarówno w doborze artystów, zaproszonych na festiwal, jak i w procesie tworzenia dzieł. W czasie Festiwalu chcemy pokazać, czym jest dialog, nie tylko w odniesieniu do tytułowych 4 kultur, ale też zwrócić uwagę na dialogi pomiędzy twórcą, a przestrzenią czy twórcą a odbiorcą, kobietą i mężczyzną, publicznym i prywatnym, ulotnym i trwającym w czasie. Naszym celem jest też zdiagnozowanie poprzez różne działania, co dla mieszkańców dzisiejszej Łodzi oznacza dialog 4 kultur i dialog w ogóle oraz jakie jest ich wyobrażenie o formule festiwalu.

Działania artystyczne zlokalizowane są w znaczących dla wielokulturowej tożsamości miasta  obszarach – na Starym Rynku, któremu od pewnego czasu przywracana jest jego miastotwórcza rola, na Bałutach, gdzie silne są ruchy oddolne, sprzyjające konstruowaniu współczesnej tożsamości tej dzielnicy a także na „czerwonym Widzewie” z jego historią włókienniczej i rewolucyjnej Łodzi.